Viktig information! Service, leverans och produktion fortsätter som vanligt. Beställningar levereras inom de tidsfrister som anges i webbutiken!

Villkor och bestämmelser

KÖPVILLKOR
Definitioner

Begrepp som används i detta dokument har följande innebörd:
1. Kund – En fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet som inte är en juridisk person, som genom särskilda bestämmelser får rättslig kapacitet och som gör en beställning i butiken.;
2. Konsument– enligt artikel 22[1] i den polska civillagen en fysisk person som gör transaktion med företag som inte är direkt relaterad till dennes verksamhet eller yrkesverksamhet.
3. Civillagen-  lagen av den 23 april 1964 (Dziennik Ustaw [Offentliga tidningen] nr 16, punkt 93 med ändringar);
4. Köpvillkor –  i detta dokument beskrivs allmäna villkor för försäljningen samt villkor för tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg genom webbutiken Artforma;
5. Webbutik (Butik) – webbplats som är tillgänglig under adressen https://speglarfodig.se/, genom vilken Kund kan göra en Beställning;
6. Varor – produkter som presenteras i Webbutiken
 7. Försäljningsavtal-  ett avtal om försäljning av Varor i den mening som avses i Civillagen, som ingåtts mellan Artforma och Kund via Butikens hemsida;
8. Konsumentköplagen – lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dziennik Ustaw [Offentliga tidningen] 2014, punkt 827);
9. Lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg – lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (Dziennik Ustaw [Offentliga tidningen] nr 144, punkt 1204 med ändringar);
10. Beställning– Kundens viljeförklaring, vars direkt syfte är ingåendet av Försäljningsavtal, vilken särskilt definierar typ och antal av Varorna.

II. Allmänna bestämmelser
1. I dessa Köpvillkor beskrivs användarvillkor som gäller Webbutiken under adressen https://speglarfodig.se/.
2. Dessa Köpvillkor är villkor som avses i artikel 8 i lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.
3. Webbutiken Artforma, som fungerar under webbadressen https://speglarfodig.se/, drivs av företaget FORAM Sp. z o.o. sp. k., adress: Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP (skatteregistreringsnummer): 923-172-93-78, REGON (företagets registreringsnummer): 381749814. Affärsverksamheten är registrerad i det Centrala registret för information om ekonomisk verksamhet (polsk förkortning: CEIDG), som administreras av Minister behörig för ekonomiska frågor.
4. I dessa Köpvillkor definieras bl.a.:
- regler gällande registrering och användning av kontot inom Webbutiken;
- villkor och regler gällande Beställningar som görs på elektronisk väg via Webbutik;
- regler gällande Försäljningsavtal som ingås på elektronisk väg via Webbutik.
5. IT-system som används av Kunden måste uppfylla följande tekniska krav för att möjliggöra för Kunden avändningena av vår Webbutik. Tillgång till internet.Webbläsare (t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Opera, etc.).
6. För att kunna använda Webbutiken ska Kunden på egen hand få tillgång till en dator eller terminalutrustning med tillgång till Internet. I enlighet med gällande lag förbehåller
7. I enlighet med gällande lag förbehåller Artforma sig rätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster via Webbutiken till personer som fyllt 18 år. I det här fallet kommer potentiella kunder att bli informerade om ovanstående.
8. Kunder kan när som helst få tillgång till dessa. Köpvillkor via länken som finns på vår hemsida https://speglarfodig.se/ och kan ladda ner samt skriva ut dessa
 
III. Användarvillkor
1.Registrering i Webbutiken är frivillig. Kunden kan göra en Beställning utan att registrera sig i Butiken, efter att ha läst dessa Köpvillkor och accepterat dem. Man registrerar sig genom att fylla i och acceptera registreringsformulär som finns tillgängligt på en av Butikens webbplatser.
För att kunna registrera sig måste man godkänna Köpvillkoren och lämna de personuppgifter som är märkta som obligatoriska.
Artforma kan med omedelbar verkan beröva Kunden rätten att använda Webbutik, samt begränsa tillgång till Webbutikens resurser om Kunden har brutit mot Köpvillkoren, särskilt om Kunden:
-vid registrering i webbutiken angav felaktiga, ofullständiga eller inaktuella personuppgifter, eller uppgifter som inverkar negativt på tredje mans rättigheter.
- begick via Webbutiken brott mot tredje man, särskilt när det gäller personliga tillhörigheter av Webbutikens andra Kunder;
- i övrigt har uppträtt på ett sätt som enligt Artforma anses strida mot gällande lag eller allmänna principer för användning av Internet, eller skadligt för Artformas goda namn.
Person som har berövats rätten att använda Webbutiken får inte registrera sig igen utan Artformas samtycke.
2.För att garantera en säker överföring av meddelanden och data som lämnas i samband med de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen, vidtar Webbutiken tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga med hänsyn till de varor som kan förekomma i samband med de tjänster som tillhandahålls inom ramen för Webbutikens verksamhet. Detta gäller särskilt  åtgärder för att förhindra för obehöriga personer att anskaffa och modifiera personuppgifter som överförs via Internet.
Kunden är skyldig att:
- använder nätbutiken och följer svensk lag, köpvillkor och allmänna regler för användning av internet.
- inte leverera och överföra innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, ärekränkningar eller innehåll som bryter mot personliga rättigheter och andra rättigheter för tredje part;
- använda Webbutik på ett sätt som inte stör dess fungerande, särskilt genom att använda särskilda programvara eller enheter,
- avstå följande åtgärder: sändning och införande av oönskad kommersiell information (spam) gällande Webbutiken,
- använda Webbutik utan stora olägenheter för andra kunder och för Artforma,
- använda innehåll som finns i Webbutiken endast för personligt bruk.

IV. Förfarandet för ingående av Försäljningsavtal
1.För att ingå Försäljningsavtal via Webbutiken, gå till webbplatsen https://speglarfodig.se/ och välj Varor/Vara genom att följa tekniska steg med stöd av meddelanden som visas Kunden och information som finns på webbplatsen.
2. Kunden väljer Varor genom att lägga dem i korgen.
3.Under Beställningen – tills man trycker på Beställningsbekräftelse – har Kunden möjlighet att ändra de lämnade uppgifterna och de utvalda varorna. För att göra det ska man följa de meddelanden som visas till kunden och informationen på webbplatsen.
4.Efter att Kunden har lämnat alla nödvändiga uppgifter för att köpa Varor i Webbutiken, kommer man att se en sammanfattning av Beställningen. Sammanfattningen kommer att innehålla bl.a. beskrivning av utvalda varor eller tjänster, totalpris och alla övriga kostnader.
5.För att skicka en Beställning är det nödvändigt att acceptera innehållet i Köpvillkoren, lämna personuppgifter markerade som obligatoriska och trycka på knappen som bekräftar Beställningen.
6. Information om Varorna som anges på Butikens webbplatser utgör ett erbjudande i den mening som avses i artikel 66 i Civillagen. Den skickade Beställningen utgör försäkran för oss att Kunden vill ingå ett Försäljningsavtal med Artforma i enlighet med Köpvillkoren. Avtalet ingås då Kundens Beställning mottas av Webbutikens IT-system, om Beställningen är förenlig med Köpvillkorna. Efter att avtalet har ingåtts, mottar Kunden e-postmeddelande som bekräftar alla väsentliga uppgifter gällande Beställningen.
7.Försäljningsavtalet ingås på svenska, med innehållet i enlighet med Köpvillkoren.
8.Kunder kan när som helst få tillgång till dessa Köpvillkor via länken som finns på vår hemsida https://speglarfodig.se/ och ladda ner, samt skriva ut dessa. Inhämtning, skydd och offentliggörande av uppgifter och Allmänna Villkor (Köpvillkor) sker via e-post. Efter att ha loggat in, kan du se dina tidigare beställningar.

V. Leverans
1.Leverans av Varorna är begränsad till Republiken Sverige territorium och sker på den adress som Kunden angett vid Beställningen.
2.De beställda Varorna kan levereras via:
- en budfirma.
 Det finns ingen möjlighet att själv motta varor i vår butik.
Leveranskostnader: Leverans är gratis oavsett betalnings och leveransmetod. Dessutom kommer leveranskostnaderna att anges vid beställningstillfället.
3.Leveranstiden är: Leveranstid från 7 till 15 arbetsdagar (Produktionstid: max 8 arbetsdagar, Leverans: max 7 arbetsdagar) och räknas från den dag då Kunden har skickat Beställningen.
4.Skador på Varorna som uppstod vid leverans.
Vid Konsumentens inköp bär alltid vårt Butik risk för oavsiktlig skada eller förlust av Varor vid transport. Om Varorna levereras med synliga skador, som uppstod vid transport, ber vi dig att anmäla en sådan defekt till leverantören och kontakta oss så snart som möjligt. Dröjsmål med inlämningen av ett sådant klagomål eller med att ta kontakt med de ovannämnda aktörerna har inga konsekvenser för dina juridiska anspråk och för att möta dem, särskilt när det gäller dina rättigheter enligt lagen avseende återgångskrav (punkt VIII i Köpvillkor). Snabb anmälan av skador som uppstod vid transporten hjälper oss vid våra egna anspråk gentemot transportören eller försäkringsgivare.

VI.Priser och betalningsmetoder
Priser på Varor anges i SEK och inkluderar alla komponenter, inklusive moms, tull och alla övriga komponenter. Betalningsmetoder är följande:
- Banköverföring
- Kontant vid leverans
- Betalning via PayU-systemet  
- Betalning via PayPal.
Avgiften tas ut när överföringen skickas av köparen. Vid sändningar med efterkrav tas avgiften ut av budfirman  när den mottas av köparen.
VII.Utnyttjande av ångerrätten.
Utnyttjande av ångerrätten.
Du kan utöva din ångerrätt inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen går ut efter 14 dagar från den dag då du har mottagit varan eller då någon tredje part som du hade angivit, dock ej transportföretaget, kom i besittning av Varan. För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss (FORAM Sp. z o.o. sp. k., adress: Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, e-post: service@speglarfodig.se, Tel: +44 203 808 5213) om ditt beslut att utöva ångerrätten genom ett klart och tydligt meddelande (t.ex. brev, fax eller e-post). Du kan använda ångerformulär, men det är inte obligatoriskt. För att behålla ångerrätten räcker det att skicka information om utövandet av din rätt före ångerfristen .
Verkan av utövad ångerrätt.
Om du bestämmer dig att frånträda detta avtal kommer vi att återbetala alla avgifter som du betalade, inklusive kostnader för leverans av Varor (exklusive extra kostnader till följd av ditt val av en annan leveransmetod än den vanliga billigaste leveransmetoden som erbjuds av oss). Återbetalning sker omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att utöva sin ångerrätt. Återbetalning sker via samma betalningsmetod som du använde för den första transaktionen, om inte annat uttryckligen avtalats; du kommer inte att betala några avgifter i samband med återbetalningen.
Vid retur av en produkt står kunden för leveranskostnader. Varan ska skickas tillbaka inom 14 dagar från tidpunkten kunden ångrat sig till adressen: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polen, Telefon: + 48 68 422 73 65. Vi tar inget ansvar för transportskador på innehållet , varför vi rekommenderar att försäkra paketet. Du är endast ansvarig för en minskning av värdet av produkter till följd av användningen på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa egenskaper och funktion av produkten. Konsumenten förlorar sin ångerrätt i vissa fall: om Avtalet gällerprodukten som är icke-prefabricerad, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller tillverkad efter hans/hennes särskilda individuella krav och behov.
MALL FÖR ÅNGERFORMULÄR
(formuläret skall fyllas i och skickas om man vill utöva sin ångerrätt)
 – Mottagare: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko , service@speglarfodig.se , Tel: + 48 68 422 73 65
– Härmed vill jag/vi(*) informera(*) att jag utövar min/vår ångerrätt gällande försäljningsavtalet som gäller de följande varorna(*)avtalet som gäller leverans av de följande varorna(*) entreprenadavtal som gäller tillverkning av de följande varorna(*)/tillhandahållande av följande tjänster(*)
– Datumet för ingåendet av avtalet(*)/mottagande(*)
–Konsumentens/konsumenternas namn
–Konsumentens/konsumenternas adress–Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om man skickar formuläret i pappersform)
–Datum.
(*) (stryk det som inte är tillämpligt).

VIII. Klagomål gällande Varor
Gäller en Kund som är Konsument:
Vi är skyldiga att leverera Varor som är fria från defekter. Det lagstadgade skadeståndsansvaret för brister i sålda varor (avseende återgångskrav) gäller i den omfattning som anges i artikel 556 och artiklar 556 [1] -556 [3] samt andra artiklar i Civillagen.
Klagomål kan lämnas in på följande sätt:
 - skriftligen till följande adress: FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko.
– via e-post till följande e-postadress: service@speglarfordig.se
Vid utövande av rätten avseende återgångskrav, om vi anser att det är nödvändigt för hantering av klagomålet, är du skyldig att leverera de defekta Varorna till den ovannämnda postadressen. Om Varornas leverans, beroende på produkttypen eller metoden för dess installation, skulle vara alltför svår, måste du göra det tillgängligt för oss att kontrollera Varorna på platsen där de befinner sig . Vi åtar oss att bemöta klagomålet omedelbart, senast 14 dagar efter det att det lämnats in.
 Vi ansvarar avseende återgångskrav, om den fysiska defekten upptäckts inom 2 år  från leveransdatumet. Om försäljningsföremålet är begagnad lös egendom, ansvarar man avseende återgångskrav under perioden på ett år från leveransdatumet.
Vi rekommenderar att ange följande uppgifter i det lämnade klagomålet: (1) information om ämnet för klagomål, särskilt typ och datum för förekomst av defekten; (2) definiering av begäran gällande metoden för att avhjälpa defekter (utbyte av produkten, reparation av Varor, sänkning av priset, frånträdande av avtalet. – om defekten är stor); (3) kontaktuppgifter till personen som lämnar in klagomålet – detta kommer att underlätta och påskynda Butikens hantering av klagomålet. Rekommendationer som nämns ovan utgör endast användbara tips och de påverkar inte effektiviteten av hanteringsprocessen om klagomål lämnas in utan de rekommenderande uppgifterna.
Gäller en Kund som inte är Konsument:
 Köpare som inte är en Konsument har inte rätt till garantin avseende återgångskrav om han/hon/de inte har kontrollerat Varorna inom den tid och på det sätt som är vanligt för produkter av denna typ och har inte omedelbart meddelat säljaren om felet samt om felet upptäcktes först efter senare tid – om köparen inte meddelat säljaren direkt efter upptäckten. Om anmälan om felet inte har lämnats in, anses Varorna vara accepterade av köparen. Ovanstående gäller inte vid avsiktligt döljande av felet av oss. Klagomål kan lämnas in skriftligen till Butikens adress eller på elektronisk väg.
Ytterligare garantier vid försäljning av Varor i Butiken.
Artforma är en tillverkare av Varor som finns i Butiken. Artforma ger ytterligare garanti på Varor som tillverkas av företaget enligt de villkor och under den period som anges i garantin som är bifogad till Varorna. Vår garanti utesluter inte och begränsar inte Kundens rättigheter avseende återgångskrav (punkt VIII i Köpvillkor).

IX. Klagomål gällande tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg
1.Artforma vidtar åtgärder för att säkerställa fullständig drift av Webbutiken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till aktuell teknisk kunskap och förbinder sig att inom rimlig tid ta bort eventuella oegentligheter som rapporteras av Kunder.
2. Kunden kan informera oss om eventuella oegentligheter eller avbrott i funktionen av Webbutiken. Oegentligheter relaterade till Butikens fungerande ska rapporteras elektroniskt till följande adress: service@speglarfordig.se
3. I ett klagomål angående oegentligheter relaterade till Webbutikens hemsida ange typ och datum för oegentligheter.
4. Vi kommer att bemöta klagomål omedelbart senast 14 dagar efter inlämningsdatum.Utomrättsliga metoder för hantering av klagomål.

X. Observera att det finns möjlighet att använda utomrättsliga metoder för att hantera klagomål eller att göra anspråk
1. Att utnyttja dem är frivilligt och kan endast ske om båda parter i tvisten är överens om det.
 - Konsumenten kan ansöka om att inleda ett förfarande gällande utomrättsliga tvistlösningsförfaranden angående försäljningsavtalet hos Handelsinspektionens särskilda domstol, i enlighet med artikel 36 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektion (Dziennik Ustaw [Offentliga tidningen] 2001, nr 4, punkt 25  med påföljande ändringar).
- Europeiska kommissionen upplåter också en plattform för online tvistlösning mellan konsumenter och entreprenörer (ODR-plattformen). Den finns tillgänglig under adressen:
2. Detaljerade uppgifter om lösning av konsumenttvister, inklusive konsumentens användning av klagomålsbehandling utanför domstol, anspråk och tillgång till dessa förfaranden finns på huvudkontoren och på webbplatserna för regionala kontor för Handelsinspektionen samt under webbadressen:

XI. Slutbestämmelser
1.Den behöriga domstolen för att lösa tvister med Konsumenterna är den domstol som har en territoriell behörighet enligt gällande bestämmelser i Civilprocesslagen.
2. Att lösa eventuella tvister mellan Artforma och den Kund som inte är Konsument är föremål för domstol  i den ort där vi har vårt huvudkontor.
3. I frågor som inte omfattas av dessa Köpvillkor är gällande lagbestämmelser tillämpliga, särskilt bestämmelser i lagen av den 23 april 1964, Civillagen (konsoliderad text: Dziennik Ustaw [Offentliga Tidningen] 2014, punkt 121 med påföljande ändringar) samt lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dziennik Ustaw [Offentliga Tidningen] 2014, punkt 827). Om dessa Köpvillkor kolliderar med Kundernas rättigheter och regler som är följd av allmänna bestämmelser gäller de allmänna bestämmelserna i den polska lagstiftningen.