Dra nytta av vår kampanj -5% på hela sortimentet 5promo
hello@artforma.com
Skriv ett e-postmeddelande till oss
Prata via Messenger
Prata via WhatsApp

Villkor och bestämmelser

I. Definitioner

De termer som används i bestämmelserna betyder:

1. Kund - en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, vars specifika bestämmelser ger rättskapacitet, som sluter ett försäljningsavtal med Säljaren som en del av Butiken.

2. Konsument – en fysisk person som gör en juridisk transaktion med säljaren som inte är direkt relaterad till dess verksamhet eller yrkesverksamhet. Bestämmelserna i förordningen om konsumenten gäller även för en fysisk person som ingår ett avtal som har direkt anknytning till hans affärsverksamhet, när innehållet i detta avtal visar att det inte är av yrkesmässig karaktär för den personen, särskilt till följd av föremålet för hans näringsverksamhet, tillgänglig på grundval av bestämmelser om central registrering och information om ekonomisk verksamhet.

3. Säljare - den enhet som hanterar och driver butiken, dvs FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. med säte på ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, införd i registret över företagare i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer: 0000756639, dokumentation och registreringshandlingar för företaget förvaras av tingsrätten Poznań - Nowe Miasto och Wilda i Poznań , IX Landsdomstolsregistrets handelsavdelning . Kontakt med säljaren är möjlig via:

4. Regler - detta dokument som definierar de allmänna försäljningsvillkoren och reglerna för tillhandahållande av elektroniska tjänster som en del av Artforma Online Store.

5. Onlinebutik (butik) – onlinebutik som verkar under namnet Artforma tillgänglig på speglarfordig.se.

6. Varor– produkter som erbjuds i onlinebutiken.

7. Försäljningsavtal– ett avtal som ingås mellan säljaren och kunden på distans via onlinebutiken.

8. Beställning– Kundens avsiktsförklaring, som direkt syftar till att ingå ett försäljningsavtal, med angivande av i synnerhet typen och antalet varor.

 

II. Allmänt

1. Dessa regler definierar reglerna för användning av onlinebutiken som finns på: speglarfordig.se/. Kunden bör läsa Reglerna innan han registrerar ett konto i Butiken, eftersom det formar hans rättigheter och skyldigheter.

2. Dessa föreskrifter är de föreskrifter som avses i art. 8 i lagen av den 18 juli 2022 om tillhandahållande av elektroniska tjänster.

3. Dessa föreskrifter definierar särskilt:

 • Regler för att registrera och använda ett konto som en del av onlinebutiken.
 • Villkor och regler för att göra beställningar elektroniskt som en del av onlinebutiken.
 • Principer för att ingå försäljningsavtal med de tjänster som tillhandahålls som en del av onlinebutiken.

4. I enlighet med den skyldighet som följer av lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster, samt med beaktande av informationsskyldigheten enligt art. 12 sek. 1 punkterna 19 och 20 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 upplyser Säljaren att:

- de tekniska villkoren för att använda butiken är följande: alla enheter som kan köra en webbläsare, såsom: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Ytterligare tekniska krav:

 • Cookies aktiverade
 • JavaScript aktiverat,
 • Popups aktiverade,
 • Adobe Flash Player 11 eller senare är installerat.

- betydande interoperabilitet mellan Butikens digitala innehåll med kundens datorhårdvara och programvara kan vara följande: vid utförandet av snabba överföringar via PayPal, Stripe, Braintree.

5. För att kunna använda onlinebutiken bör kunden på egen hand skaffa tillgång till en datorstation eller terminalenhet med internetåtkomst.

6. I enlighet med gällande lag förbehåller sig Artforma rätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster via Onlinebutiken till personer som är över 18 år. I ett sådant fall kommer potentiella kunder att meddelas om ovanstående.

7. Kunder kan när som helst få tillgång till dessa regler via länken på hemsidan för speglarfordig.se/ webbplats och ladda ner och skriva ut den på egen hand.

 

III. Regler för användning av onlinebutiken

1. Registrering i webbutiken är valfri. Kunden kan lägga en beställning utan att registrera sig i Butiken efter att ha läst och godkänt dessa Regler. Anmälan sker genom att fylla i och acceptera registreringsformuläret som finns på Butikens hemsida. Villkoret för registrering är samtycke till innehållet i Regelverket och tillhandahållande av personuppgifter markerade som obligatoriska.

2. För att säkerställa säkerheten för överföringen av meddelanden och data i samband med de tjänster som tillhandahålls som en del av Onlinebutiken vidtar Säljaren tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för graden av hot mot säkerheten för de tillhandahållna tjänsterna, särskilt åtgärder för att förhindra obehörigt förvärv och modifiering av personuppgifter som skickas på Internet.

3. Kunden är särskilt skyldig att:

 • använd onlinebutiken på ett sätt som överensstämmer med allmänt tillämplig lag, bestämmelserna i förordningarna samt med de allmänna principerna för användning av internet.
 • att inte tillhandahålla eller överföra innehåll som är förbjudet enligt lag, t.ex. innehåll som främjar våld, ärekränkande eller kränker personliga rättigheter och andra rättigheter för tredje part,
 • använda onlinebutiken på ett sätt som inte stör dess funktion, i synnerhet genom att använda specifik programvara eller enheter,
 • inte vidta åtgärder som består i att skicka eller publicera oönskad kommersiell information (spam) som en del av onlinebutiken,
 • använda onlinebutiken på ett sätt som inte är obekvämt för andra kunder och för säljaren,
 • använd allt innehåll som publiceras som en del av onlinebutiken endast för personligt bruk för icke-kommersiella ändamål,

4. Säljaren kan frånta Kunden rätten att använda Webbutiken, samt begränsa dennes tillgång till vissa eller alla Webbutikens resurser, med omedelbar verkan, i händelse av Kundens överträdelse av Regelverket, i synnerhet när kunden:

 • tillhandahållit osanna, felaktiga eller inaktuella uppgifter under registreringen i onlinebutiken, vilseledande eller kränkande av tredje parts rättigheter.
 • har kränkt tredje parts personliga rättigheter via nätbutiken, särskilt de personliga rättigheterna för andra kunder i nätbutiken,
 • har begått andra beteenden som av säljaren kommer att betraktas som beteenden som är oförenliga med tillämplig lag eller allmänna principer för användning av internet eller som skadar säljarens goda namn.

5. En person som har fråntagits rätten att använda nätbutiken får inte omregistrera sig utan Säljarens föregående medgivande.

 

IV. Procedur för att ingå ett försäljningsavtal

1. Säljaren genom Butiken bedriver distansförsäljning av varor i sitt erbjudande. Kunden kan bekanta sig med varornas huvudsakliga egenskaper innan han lägger en beställning på sidorna i Webbutiken avseende enskilda varor. För att ingå ett distansförsäljningsavtal via nätbutiken, gå till nätbutikens webbplats och välj varorna, ta ytterligare tekniska steg baserat på meddelandena som visas för kunden och information tillgänglig på webbplatsen.

2. Valet av de beställda varorna av kunden görs genom att lägga dem i varukorgen.

3. När du lägger beställningen - tills knappen som bekräftar inlämnandet av beställningen trycks - har kunden möjlighet att ändra de inmatade uppgifterna och de valda varorna. För att göra detta, följ meddelandena som visas för kunden och den information som finns tillgänglig på webbplatsen.

4. Efter att kunden har tillhandahållit all nödvändig information kommer en sammanfattning av den gjorda beställningen att visas. Sammanfattningen av den gjorda beställningen kommer bland annat att innehålla: beskrivning av utvalda varor eller tjänster, enhetspriser på varor, totalpris, information om den beviljade rabatten, beställningens värde och alla andra kostnader, inklusive leveranskostnader, samt leveransadress, fakturainformation och vald betalningsform.

5. För att skicka en Beställning är det nödvändigt att acceptera innehållet i Regelverket, lämna personuppgifter markerade som obligatoriska och trycka på knappen: "Beställ med betalningsskyldighet". För att göra en beställning varje gång krävs att bestämmelserna har lästs i förväg och att dess villkor accepteras som bindande.

6. Efter beställningen kommer Kunden att få en bekräftelse på ingåendet av distansavtalet på ett varaktigt medium till den angivna e-postadressen, även innehållande det tillämpliga innehållet i Reglerna. Kontraktet anses ingått vid mottagandet av bekräftelsen av beställningen av säljaren.

7. I händelse av otillgänglighet för några av Varorna som omfattas av Beställningen eller leveranstiden överstiger 14 dagar, kommer Kunden omedelbart att informeras om det utan att bekräfta ingåendet av distansavtalet och kan besluta om sättet för beställningens fullgörande (acceptans av den angivna leveranstiden; beställningsuppfyllelse för vissa varor; annullering av beställningen i sin helhet).

8. I avsaknad av mottagande av bekräftelse på ingåendet av ett distansavtal på ett varaktigt medium till den e-postadress som kunden har angett eller underlåtenhet att ta emot information om att vissa av varorna inte är tillgängliga inom 24 timmar efter beställning, Kunden bör omedelbart kontakta säljaren.

9. Försäljningsavtalet ingås på svenska och dess integrerade del är bestämmelserna i dessa föreskrifter i den mån de inte strider mot själva köpeavtalet.

10. Registrering, säkrande och delning av orderdata och Reglerna sker i form av ett meddelande som skickas till den e-postadress som Kunden uppgett. Kunder som har skapat ett konto i nätbutiken har ytterligare tillgång till sina tidigare beställningar som en del av funktionaliteten i nätbutiken.

 

V. Leverans

1. Leverans av Varorna är begränsad till Sveriges område och sker till den adress som Kunden angett vid beställning. Leverans av Varor utanför Sverige sker genom individuella överenskommelser mellan Säljaren och Kunden.

2. Leveransen av de beställda Varorna sker via en kurir. Av logistiska skäl erbjuder Säljaren inte möjligheten till personlig avhämtning av Ordern i sin stationära butik eller någon annan plats.

3. Leveransen är i regel avgiftsfri, oavsett vilket betalningssätt som Kunden valt och leveransort. Eventuella ytterligare leveranskostnader kan anges som ett alternativ vid beställningen och kräver kundens godkännande.

4. Leveranstiden är upp till 23 arbetsdagar, med produktionstiden upp till 11 arbetsdagar, och leveranstiden upp till 7 arbetsdagar. Leveranstiden räknas från dagen för bekräftelse av kundens beställning av säljaren.

5. Om Kunden är en Konsument bär Säljaren risken för oavsiktlig skada eller förlust av Varorna under transporten. Kunden bör inspektera försändelsen i tid och på det sätt som accepteras för försändelser av denna typ. Om Varorna levereras med uppenbara skador eller förluster under transporten, bör Kunden om möjligt rapportera ett sådant fel till transportören (budet) och Säljaren så snart som möjligt och utföra andra åtgärder som är nödvändiga för att fastställa transportörens eventuella ansvar. , särskilt genom att bekräfta försändelsens skick. En försening med att rapportera ett sådant fel orsakar inte några negativa konsekvenser för kunden, i synnerhet påverkar det inte säljarens ansvar för att varorna inte överensstämmer med avtalet (punkt IX i bestämmelserna). Ett snabbare meddelande om uppmärksammade skador som orsakats under transport gör det dock möjligt för säljaren att känna igen reklamationen snabbare och gör det möjligt för säljaren att driva sina egna krav mot transportören eller transportförsäkringsgivaren.

 

VI. Priser och betalningsmetoder

1. Priserna på Varorna som visas på Webbutikens webbplats anges i svenska kronor och inkluderar alla komponenter, inklusive moms och tullavgifter.

2. Kunden har möjlighet att betala priset:

- PayPal-betalning

- Stripe-betalning

- Braintree-betalning

3. Kunden är skyldig att erlägga betalningen inom 7 dagar efter mottagandet av bekräftelse på avtalets ingående från Säljaren, såvida han inte har beslutat att betala vid leverans vid postförskott.

4. Om kunden är intresserad av att få en momsfaktura, bör han informera säljaren om det vid beställningstillfället (genom att välja lämpligt alternativ i beställningsformuläret) och förse säljaren med de uppgifter som krävs för att korrekt utfärda en momsfaktura . Innan betalningen görs kan Säljaren utfärda ett dokument som ligger till grund för betalningen - en proformafaktura.

 

VII. Uppsägning och ändring av kontraktsspecifikationer

1. Efter att ha lagt en beställning har Köparen rätt att ändra eller avbryta den inom 2 arbetsdagar från det att beställningen slutförts. Slutföring förstås som att göra en betalning eller välja en postförskottsleverans (betalning vid mottagande av försändelsen).

2. All information relaterad till ändringen av beställningsspecifikationen eller dess annullering är Köparen skyldig att tillhandahålla Säljaren i ett e-postmeddelande till följande adress: hello@artforma.com. För att underlätta kontakten är det att föredra att ange det ordernummer som ändringen eller avbokningen gäller.

3. Varje ändring av den ursprungliga specifikationen kommer att resultera i en ändring av beställningspriset, vilket köparen förbinder sig att täcka och behovet av att betala en hanteringsavgift på 220 SEK.

4. I händelse av annullering av beställningen kommer värdet på returen att minskas med hanteringsavgiften på 220 SEK.

5. Ändring och annullering efter den angivna perioden kommer inte att övervägas på grund av säljarens affärsprofil, som är ett resultat av produktanpassningen av varje beställning.

 

VIII. Rätt att frånträda ett distansavtal

Säljaren informerar om att de flesta av Varorna som erbjuds i Webbutiken är helt tillverkade efter Kundens individuella beställning och anpassade efter dennes behov. De flesta av de varor som erbjuds i webbutiken är därför icke-prefabricerade varor, tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller tjänar till att tillfredsställa dennes individuella behov. Enligt art. 38 punkt 3 i lagen om konsumenträttigheter, i förhållande till avtal vars föremål är varan i fråga, har konsumenten inte rätt att frånträda ett distansavtal.
Med ovanstående i åtanke anger Säljaren att rätten att frånträda ett distansavtal som beskrivs nedan endast gäller produkter från Valentina-kollektionen (möbelset).

1. Kunden som är konsument har rätt att frånträda avtalet inom fjorton dagar utan att ange skäl enligt bestämmelserna i lagen den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter. Fjortondagarsperioden börjar från att Kunden eller en av denne anvisad tredje part, annan än transportören, har tagit varorna i besittning, och när det gäller många varor som levereras separat, i partier eller i delar, från att den tar i besittning de sista varorna, deras parti eller del. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka ett uttalande innan dess utgång. Ett uttalande om frånträde från kontraktet kan lämnas på vilket sätt som helst, till exempel via:

 • traditionell post: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.
 • e-post: hello@artforma.com
 • per telefon: +44 203 808 5213.

2. Kunden kan också lämna en förklaring om att avtalet träder in på formuläret som finns i bilaga 2 till lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, vars mall också finns med nedan i föreskrifterna. Denna mall levereras dessutom tillsammans med bekräftelsen på ingåendet av distansavtalet på ett varaktigt medium.

3. Vid frånträdande av avtalet från Kundens sida ska Säljaren omedelbart - dock senast inom fjorton dagar från dagen för mottagandet av Kundens utlåtande om frånträdande ur avtalet - återbetala till Kunden alla av honom gjorda betalningar, bl.a. kostnaderna för att leverera varan.

4. Om Kunden har valt ett annat sätt att leverera varan än det billigaste vanliga leveranssättet som Säljaren erbjuder, är Säljaren inte skyldig att ersätta Kunden för merkostnader som han ådragit sig, som överstiger kostnaderna för det billigaste vanliga leveranssättet. som erbjuds av säljaren.

5. Säljaren kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmetod som används av kunden.

6. Säljaren kan hålla inne återbetalningen av betalningar som erhållits från kunden till dess att varorna har mottagits tillbaka eller kunden tillhandahåller bevis på dess retur, beroende på vilken händelse som inträffar först.

7. Vid frånträde av avtalet är Kunden skyldig att omedelbart, inom en period som inte överstiger fjorton dagar, returnera de köpta varorna i sin helhet (tillsammans med bl.a. Användarmanualen och andra dokument), i ett skick som inte överstiger sättet att använda det som är nödvändigt för att fastställa sakers natur, egenskaper och funktion. Kunden står för den direkta kostnaden för att returnera varan. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka tillbaka varan innan dess utgång. Det rekommenderas att skicka tillbaka de köpta varorna inom denna period till följande adress: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Kunden ansvarar för en minskning av varans värde till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion, om inte Säljaren inte har informerat konsumenten om avtalsrätt i enlighet med kraven i art. 12 sek. 1 punkt 9 i lagen den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter. På grund av föremålet för transporten rekommenderar Säljaren, men kräver inte, fraktförsäkring med retur av varorna.

9. Konsumenten har inte rätt att frånträda ett distansavtal i samband med avtal:

 • för tillhandahållande av tjänster, om företagaren till fullo har utfört tjänsten med uttryckligt samtycke från konsumenten, som informerades innan tjänstens början att han kommer att förlora rätten efter att företagaren har utfört tjänsten att dra tillbaka.
 • där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har kontroll över och som kan inträffa före utgången av tidsfristen för att frånträda avtalet om tjänster med egenskaper som specificeras av konsumenten i beställningen placerad av honom eller nära besläktad med hans person .
 • där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad produkt, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller tjänar till att tillfredsställa dennes individuella behov.
 • där föremålet för tjänsten är varor som försämras snabbt eller har kort hållbarhet.
 • där föremålet för tjänsten är varor levererade i en förseglad förpackning, som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl, om förpackningen öppnades efter leverans.
 • där föremålet för tjänsten är varor som på grund av sin natur är oskiljaktigt förbundna med andra föremål efter leverans.
 • där föremålet för tjänsten är alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid ingåendet av försäljningsavtalet, och vars leverans får ske först efter 30 dagar och vars värde beror på marknadsfluktuationer över som företagaren inte har någon kontroll över.
 • där konsumenten uttryckligen krävde att företagaren skulle komma till honom för brådskande reparation eller underhåll; om företagaren tillhandahåller andra tilläggstjänster än de som konsumenten efterfrågar, eller tillhandahåller andra föremål än reservdelar som är nödvändiga för att utföra reparationen eller underhållet, har konsumenten rätt att frånträda avtalet i samband med tilläggstjänster eller föremål.
 • där ämnet för tjänsten är ljud- eller bildinspelningar eller datorprogram levererade i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leverans.
 • för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för ett prenumerationsavtal.
 • avslutad genom offentlig auktion.
 • för tillhandahållande av andra boendetjänster än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, gastronomi, tjänster relaterade till fritid, underhållning, sport eller kulturevenemang, om avtalet anger dagen eller perioden för tillhandahållandet av tjänster.
 • för leverans av digitalt innehåll som inte är inspelat på ett materiellt medium, om utförandet av tjänsten påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke före tidsfristen för att frånträda avtalet och efter att ha informerat honom av företagaren om förlusten av rätten att frånträda avtalet.

 

IX. Klagomål angående varor

Gäller Kunden som är Konsument:

1. Alla varor som erbjuds i Butiken är helt nya, fria från juridiska fel och har lagligen introducerats på den svenska marknaden. Säljaren har en lagstadgad skyldighet att leverera varor utan defekter. Säljarens ansvar för kvaliteten på tjänsten enligt lag regleras av de allmänt tillämpliga bestämmelserna om varornas bristande överensstämmelse med avtalet, särskilt kapitel 5a i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter.

2. I händelse av bristande överensstämmelse med varorna med avtalet kan kunden lämna in ett klagomål till säljaren i vilken form som helst, särskilt skriftligt till följande adress: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko eller via e-post till följande adress: hello@artforma.com. I klagomålet rekommenderas att:

 • tillhandahålla information om föremålet för reklamationen, särskilt typ och datum för defekten
 • definition av begäran om metoden för att avlägsna defekten (ersättning av varorna med en ny, reparation av varorna och sedan prisavdrag eller frånträde från avtalet)
 • ange kontaktuppgifter till klaganden

vilket kommer att underlätta och påskynda behandlingen av klagomålet i butiken. Rekommendationerna i föregående mening är endast icke-bindande riktlinjer och påverkar inte på något sätt effektiviteten av klagomål som lämnas in utan att tillhandahålla den rekommenderade informationen.

3. Om det är nödvändigt att överväga reklamationen, ska Kunden förse Säljaren med de varor som är föremål för reklamationen, vilka är föremål för reparation eller utbyte. Säljaren hämtar varorna från kunden på egen bekostnad. Om varorna installerades innan varornas bristande överensstämmelse med avtalet avslöjades, tar säljaren isär varorna och sätter ihop dem igen efter reparation eller utbyte, eller låter dessa aktiviteter utföras på egen bekostnad.

4. För att påskynda prövningen av klagomålet kan Kunden möjliggöra undersökning av klagomålet på distans, särskilt genom att tillhandahålla bilder eller möjliggöra inspektion i videokonferensläget. För att undvika olägenheter kan Kunden använda möjligheten att undersöka reklamationen på distans även i det fall leverans av produkten är möjlig, ett sådant beslut begränsar inte någon av Kundens rättigheter.

5. Säljaren är skyldig att besvara konsumentens klagomål inom 14 dagar efter mottagandet. Vid en begäran om att byta ut varan, ta bort deras defekter eller lämna in en förklaring om frånträde från avtalet baserat på bestämmelserna om varornas bristande överensstämmelse med avtalet (kapitel 5a i lagen av den 30 maj 2014 om konsument rättigheter), är Köparen skyldig att förse Säljaren med de varor som är föremål för reparation eller utbyte.

6. Om Säljaren anser att reklamationen är obefogad, kommer varorna att levereras till Kunden tillsammans med relevant information.

7. I händelse av omotiverad underlåtenhet att hämta varorna kan Kunden hämta varorna från Säljarens lager på egen hand, vid lämplig tidpunkt (en arbetsdag från kl. 9.00 till 15.00) efter att ha informerat Säljaren om valt datum. Eventuell återleverans av varorna av Säljaren eller leverans till annan angiven adress är möjlig genom ett separat avtal mellan Säljaren och Kunden.

8. Säljaren är ansvarig för varans bristande överensstämmelse med det avtal som existerade vid leveranstillfället och avslöjas inom två år från den tidpunkten. Den bristande överensstämmelse av varan med avtalet, som visade sig inom två år från tidpunkten för leverans av varan, ska antas ha funnits vid leveranstillfället, om inte annat bevisas eller presumtionen inte kan förenas med arten. av varorna eller arten av varornas bristande överensstämmelse med avtalet. .

9. För vissa varor ger Säljaren ytterligare garanti på de villkor som anges i garantidokumentet. Garantin som tillhandahålls av säljaren utesluter, begränsar eller upphäver inte rättigheterna för kunden som är en konsument enligt bestämmelserna om varornas bristande överensstämmelse med avtalet.

Gäller en icke-konsumentkund:

1. När det gäller kunder som inte är konsumenter i den mening som avses i punkt I stycke 2 i dessa föreskrifter, enligt art. 558 § 1 i civillagen utesluter parterna Säljarens ansvar enligt garantin för fel i den sålda varan.

2. Det enda ansvaret under garantin som avses i föregående punkt hindrar inte Säljaren från att ge en garanti för utvalda Varor eller under individuella förhandlingar med en Kund som inte är en Konsument.

 

X. Klagomål angående tillhandahållande av elektroniska tjänster

1. Säljaren vidtar åtgärder för att säkerställa att onlinebutiken fungerar korrekt, i den utsträckning som är ett resultat av den aktuella tekniska kunskapen och åtar sig att ta bort alla oegentligheter som rapporterats av kunder inom rimlig tid.

2. Kunden kan meddela Säljaren eventuella oegentligheter eller avbrott i webbbutikens funktion. Oegentligheter relaterade till webbutikens funktion ska rapporteras elektroniskt till följande e-postadress: hello@artforma.com

3. I ett klagomål om oegentligheter relaterade till webbutikens funktion ska typen och datumet för oegentligheten anges.

4. Säljaren kommer att svara på klagomålet omedelbart, senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet.

 

XI. Utomrättsliga metoder för att hantera klagomål och driva anspråk

1. Säljaren informerar om möjligheten att använda metoder utanför domstol för att hantera klagomål och driva anspråk. Att använda dem är frivilligt och kan endast ske när båda parter i tvisten är överens om det.

 • Konsumenten kan ansöka om att inleda ett förfarande för utomrättslig lösning av konsumenttvister avseende det ingångna Försäljningsavtalet till Handelsinspektionen, i enlighet med art. 36 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektionen (Lagtidning 2001 nr 4, punkt 25, i ändrad lydelse).
 • Konsumenten kan också ansöka om att en tvist angående det ingångna försäljningsavtalet ska lösas av en permanent skiljedomstol verksam vid handelsinspektionens lämpliga voivodship-inspektion, i enlighet med art. 37 i lagen av den 15 december 2000 om handelsinspektionen (Lagtidning 2001 nr 4, punkt 25, i ändrad lydelse).
 • Europeiska kommissionen tillhandahåller också en plattform för onlinetvistlösning mellan konsumenter och entreprenörer (ODR-plattform). Den finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Detaljerad information om lösning av konsumenttvister, inklusive möjligheten för konsumenten att använda utomrättsliga metoder för att hantera klagomål, driva anspråk och reglerna för tillgång till dessa förfaranden finns på huvudkontoret och på webbplatserna för handelsinspektionerna i vojvodskapet. Inspektion och på: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Slutbestämmelser

1. Eventuella tvister som uppstår i samband med genomförandet av försäljningsavtal mellan säljaren och kunden kommer att lösas i första hand genom förhandlingar, i avsikt att lösa tvisten i godo.

2. Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan säljaren och kunden som inte är en konsument är föremål för den domstol som har jurisdiktion över säljarens säte.

3. I frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska bestämmelserna i tillämplig lag tillämpas, särskilt bestämmelserna i lagen av den 23 april 1964. Civil Code (konsoliderad text, Journal of Laws of 2014, punkt 121, med ändringar) och lagen av den 30 maj 1964. 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws of 2014, punkt 827).

4. Polsk lag ska tillämpas på avtal som ingås med säljaren. När det gäller konsumentavtal kommer de obligatoriska bestämmelserna i det land där konsumenten är bosatt att följas, och konsumenten skyddas av dessa bestämmelser oavsett valet av polsk lag som tillämplig lag.

Formulär för uttag av mall

(det här formuläret ska endast fyllas i och returneras om du vill frånträda avtalet)

- FORAM aktiebolag sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Jag/Vi(*) __________________________________________________________________________ härmed informerar/vi (*) om mitt/vårt frånträde från försäljningsavtalet för följande föremål(*) avtalet för leverans av följande föremål(*) avtalet för en specifik uppgift som involverar utförandet av följande poster(*)/ för tillhandahållande av följande tjänst(*)

– Datum för ingående av kontrakt(*)/kvitto(*)

_____________________________________________________

– Konsumentens/kundernas namn och efternamn

_____________________________________________________

– Konsumentens adress

_____________________________________________________

– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om formuläret skickas på papper)

– Datum__________________________________________________________________________________________

(*) Ta bort efter behov.

Se våra recensioner på  

Se mer